Zde se můžete přihlásit do intranetu,
případně jako
oponent projektů.

Charakteristika laboratoře

V souladu s mohutným rozvojem poznání v oblasti molekulární medicíny roste potřeba vyšší vzdělanosti a interdisciplinární spolupráce v rámci teoretických, preklinických i klinických oborů. Většina klinických prací publikovaných v renomovaných časopisech je založena na studiu mechanismů onemocnění s použitím molekulárně-biologických přístupů. Současně se zvyšuje jejich zájem o postgraduální studium a spolupráci na projektech tohoto typu. Z těchto důvodů a po vzoru řady zahraničních pracovišť byla počátkem  roku 1998 za podpory vedení LF UP (www.upol.cz) a Fakultní nemocnice (FN) v Olomouci (www.fnol.cz) zřízena při Dětské klinice Laboratoř experimentální medicíny (LEM) s cílem vytvořit vhodné podmínky pro rozvoj molekulárně orientovaného biomedicínského výzkumu s přímými klinickými výstupy.

 


   

Základ naší pracovní skupiny se vytvořil na Ústavu imunologie LF UP a od té doby jsme rozvinuli širokou spolupráci v rámci České republiky i zahraničí. Hlavní témata, kterými se náš výzkumný tým zabývá, zahrnují výzkum nádorových chorob a to jak v oblasti jejich etiologie, patogeneze a patofyziologie, tak v hledaní a testování nových léčiv a léčebných postupů. Naše činnost je nebo v minulosti byla podporována Grantovou agenturou České republiky (www.gacr.cz), Ministerstvem průmyslu a obchodu (www.mpo.cz), Grantovou agenturou Univerzity Palackého, Ligou proti rakovině Praha (www.linkos.cz), Sdružení Šance, sdružení rodičů a přátel hemato-onkologicky nemocných dětí (http://www.sancecz.org/), Fondem pro rozvoj vysokých škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (www.msmt.cz), Interní grantovou agenturou Ministerstva zdravotnictví České republiky (www.mzd.cz), Nadací pro výzkum rakoviny v Olomouci (http://www.vecverejna.cz) a také řadou soukromých, převážně farmaceutických společností. Na činnosti laboratoře se v současnosti podílí 40 - 45 pracovníků. Část Laboratoře experimentální medicíny byla v roce 2012 přemístěna z budovy Dětské kliniky na Ústav molekulární a translační medicíny LF UP (www.umtm.cz).

 

 

 

oponenti intranet