Pregraduální studium

LEM je školícím pracovištěm pro pregraduální studium v oblasti biologických, chemických a medicínských oborů. Pracoviště umožňuje vypracování bakalářských a diplomových prací v rámci bakalářských/magisterských studijních programů, obvykle vedených pod PřF UP nebo LF UP v Olomouci. Studijní program je zaměřen na rutinní klinickou potřebu v oblasti laboratorní medicíny, také na vědecké bádání a tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. Studium probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Ukončuje se státní zkouškou a obhajobou bakalářské/diplomové práce. Absolventům studia v bakalářských/magisterských studijních programech se uděluje akademický titul BAKALÁŘ/MAGISTR (ve zkratce Bc./Mgr., uváděné před jménem).

Témata řešená na školicím pracovišti:

 • Vývoj, testování a analýza mechanismu účinku nových protinádorových léčiv
 • Mechanismy regulace buněčného cyklu u nádorových buněk
 • Molekulární, buněčné a klinické aspekty rezistence nádorových buněk na cytostatika
 • Molekulární, buněčné, cytogenetické a klinické prognostické i prediktivní znaky solidních nádorů

Upozornění:
Uchazeč o studium si vybírá z vypsaných témat a zvolené téma disertační práce je určeno vždy po dohodě s vedoucím pracoviště, případně školitelem.

Seznam stávajících a ukončených diplomových a bakalářských prací v LEM

LEM se podílí na výuce následujících oborů a předmětů:

Lékařská fakulta UP - všeobecné lékařství, zubní lékařství, English Students

 • Pediatrie
 • Farmakologie - více viz informační tabule Ústavu farmakologie UP
 • Klinická farmakologie - více viz informační tabule Ústavu farmakologie UP
 • Biofyzika
 • Onkologie

Přírodovědecká fakulta UP

 • Bioorganická chemie - I. ročník  - Buněčná biologie
                                                              - Oborový seminář
 •                                           - II. ročník - Oborový seminář 3
                                                               - Oborový seminář 5
 • Molekulární a buněčná biologie  - Molekulární medicína
                                                              - Diagnostická onkologie

 

 

oponenti intranet