Diagnostická činnost a přehled rutinně poskytovaných vyšetření

Cílem LEM je poskytovat kompletní laboratorní servis v oblasti onkologie a cílené onkologické léčby.

Laboratoř zavedla a provádí celou řadu různých metodik používaných v základním i klinickém výzkumu i v rutinní diagnostice: blotovací techniky (Western, Northern, Southern), fluorescenční in situ hybridizaci (FISH), různé typy PCR, ELISA techniky, flow-cytometrické techniky, cytotoxické a buněčně-proliferační testy, techniky tkáňových kultur, transfekce, transformace, klonování a exprese genů a proteinů, imunofluorescenční/imunohisto-cytochemické procedury, laserovou mikrodisekci atd.

LEM provádí vysoce specializovaná rutinní laboratorní vyšetření v oblasti onkologických onemocnění dětí i dospělých. Spádová oblast má nadregionální úroveň a pro některá vyšetření zahrnuje celou Českou republiku. Tato vyšetření jsou již v dnešní době protokolárně vyžadována k indikaci další léčby (např. amplifikace genu Her-2/neu u aplikace Herceptinu (trastuzumabu) u pacientek s karcinomem prsu či žaludku).

LEM dále zajišťuje rutinní molekulárně genetická a cytogenetická vyšetření u všech solidních nádorů, vyšetření chemorezisence u hematologických malignit i solidních nádorů. Z dalších vyšetření provádíme stanovení ploidity nádorových buněk průtokovou cytometrií, detekci cirkulujících nádorových buněk u karcinomů prsu, plic, kolorekta a slinivky břišní technikou real-time PCR, detekci methylace DNA, diferenciální diagnostiku tumorů neznámého původu, detekci onkogenních virů, stanovení sérových hodnot endotelinu 1 a další vyšetření.

LEM je od roku 2007 akreditován dle ISO 17 025, od roku 2013 také dle ISO 15189

 


 

 

oponenti intranet