Mgr. Marta Dziechciarková, Ph.D.

Adresa pracoviště:

Laboratoř experimentální medicíny při Dětské klinice LF UP a FN Olomouc,
Puškinova 6, 775 20 Olomouc,

Telefon :  +420 585 424 030, Fax : +420 737 972 906, 

e-mail:

 

Vzdělání:
1989 – 1993            Gymnázium Karviná
1993 – 2000            Magisterské studium biologie a chemie, Univerzita Palackého v Olomouci
30.10. 2000             Získáno osvědčení pro práci s radioaktivními látkami (Wageningen UR,
                              Netherlands)
2000 – 2005            Postgraduální studium, Laboratoř molekulárních a biochemických markerů, 
                              Oddělení fytopatologie, Katedra botaniky, UP Olomouc
                              Výzkumné zaměření: Studium variability genových zdrojů rodu Lactuca spp.
                              a blízce příbuzných druhů pomocí proteinových a molekulárních markerů.
17.3.2006                Osvědčení interního auditora laboratoře (ČSJ)


Zaměstnání:
2004 - doposud       Výzkumný pracovník Laboratoře experimentální medicíny (LEM)
                             Výzkumné zaměření: Laserová mikrodisekce, mikroizolace a amplifikace
                             DNA,RNA. Imunohistochemie a její aplikace.

Studijní stáže:
15.5. 2000 - 21.5. 2001  Studijní stáž v Plant Research International (PRI), Wageningen (Holandsko), oddělení: Genetic diversity and identity
1.10. 2002 -  1.4. 2003 Studijní stáž v Wageningen University, Wageningen (Holandsko), laboratoř: Rostlinného šlechtění


Členství v odborných společnostech: Česká onkologická společnost


Účast na konferencích, odborných kurzech a seminářích:
14 – 16.10., 2002  Disease Resistance in Plants. Graduate School: Experimental Plant Sciences and        
Production Ecology & Resources Conservation, Wageningen University, The   Netherlands
19 – 21.3., 2003  EUCARPIA Leafy Vegetables Conference 2003, Noordwijkerhout, The Netherlands 
22.10. 2003  Seminář: Co nabízí genomický a proteomický výzkum II. Sigma-Aldrich ve   
spolupráci s ČSBMB, Praha, Czech Republic.
11 – 18. 9., 2004  Seminář: Microarray technologies in biomedical sesearch. Purkyně institute, Charles 
University Prague, Czech Republic.
1 – 2.4. 2005  Workshop: Molekulární patologie začátku III. tisíciletí: využití bioptických vzorků pro molekulární analýzu při Laboratoři molekulární patologie a Ústavu patologie LF UP a FN Olomouc.
26. – 28.5 2005  XXIX. Brněnské onkologické dny, Masarykův onkologický ústav v Brně, Czech
Republic.
21. – 26.6. 2005   Konference Analytické cytometrie III., Česká společnost pro analytickou cytologii
(ČSAC), Biofyzikální ústav AV ČR v Brně, Červenohorské sedlo, Czech Republic.
9. – 10.12. 2005  I. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie, Olomouc, Czech
Republic
4. – 6.5. 2006   The 33rd Congress of the Czech Society of Pathologists.
   2nd satelite Symposium & Workshop on Molecular Patology, Olomouc, Czech
Republic
11. – 13.5. 2006  XXX. Brněnské onkologické dny, Masarykův onkologický ústav v Brně, Czech
Republic.
7. – 9.12. 2006  II. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie, Olomouc, Czech
Republic
23. – 25.4. 2007  XXXI. Brněnské onkologické dny, Masarykův onkologický ústav v Brně, Czech
Republic.
28. – 30.11. 2007  III. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie, Olomouc, Czech
Republic

 

Organizace workshopu:
26. – 27.11. 2007 Satelitní workshop Laserová mikrodisekce, mikroizolace a amplifikace RNA, Olomouc, Czech Republic

 

BIBLIOGRAFIE:

16 původních prací, 1 kapitola v knize, více než 50 abstraktů nebo ústních-plakátových sdělení (viz publikační aktivita)

 1. Dziechciarková M., Lebeda A., Doležalová I. (2002): Proteinové a molekulární markery u rodu Lactuca L. (Protein and molecular markers by the genus Lactuca L.) In: Griga, M., Ondřej, V., Horáček, J. (Eds.): Využití molekulárních markerů v biologii, šlechtění a uchovávání genových zdrojů rostlin. Sborník přednášek. AGRITEC, Šumperk, 4.-6. listopadu 2002, pp. 47-58.
 2. Dziechciarková M., Lebeda A., Doležalová I., Astley D. (2004): Characterization of Lactuca spp. germplasm by protein and molecular markers – a review. Plant Soil Environ. 50: 47-58.
 3. Dziechciarková M., Lebeda A., Doležalová I., Křístková E. (2004): Isozyme variation in European Lactuca serriola germplasm. In: Vollmann, J., Grausgruber, H., Ruckenbauer, P. (Eds.): Genetic variation for plant breeding. Proceeding of the 17th EUCARPIA General Congress, 8-11 September 2004, Tulln, Austria. BOKU-University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna, Austria, 2004, pp. 103-107.
 4. Dziechciarková M., Berkovcová J., Trojanec R., Srovnal P., Bouchalová K., Hajduch M.: Využití laserové mikrodisekce pro přípravu komplexních vzorků z nádorové tkáně pro účely mikrogenomických analýz. Klinická onkologie, Suplement 2006 (19): 355-360.
 5. Dziechciarková M., Berkovcová J., Trojanec R., Srovnal J., Bouchalová K., Hajduch M.: Využití laserové mikrodisekce pro přípravu komplexních vzorků z nádorové tkáně pro účely mikrogenomických analýz. Klinická onkologie, 2007(5): 326-329.
 6. Doležalová I., Lebeda A., Dziechciarková M., Křístková E., Astley D., Van de Wiel C.C.M. (2002): Vztahy mezi morfologickými znaky, polymorfismem isozymů a variabilitou DNA – jejich význam v taxonomii rodu Lactuca (Relationships between morphological characters, polymorphism of isozymes and variability of DNA – their importance in taxonomy of Lactuca). In: Griga, M., Ondřej, V., Horáček, J. (Eds.): Využití molekulárních markerů v biologii, šlechtění a uchovávání genových zdrojů rostlin. Sborník přednášek. AGRITEC, Šumperk, 4.-6. listopadu 2002, pp. 63-74.
 7. Doležalová I., Lebeda A., Dziechciarková M., Křístková E., Astley D., Van de Wiel C.C.M. (2003): Relationships among morphological characters, isozymes polymorphism and DNA variability – the impact on Lactuca germplasm taxonomy. Czech J. Genet. Plant Breed. 39: 51-59.
 8. Lebeda A., Doležalová I., Dziechciarková M., Doležal K., Frček J. (2002): Morfologická variabilita a polymorfismus isoenzymů maky a jakonu (Morphological variability and isozymes polymorphism of maca and yacon). In: Griga, M., Ondřej, V., Horáček, J. (Eds.): Využití molekulárních markerů v biologii, šlechtění a uchovávání genových zdrojů rostlin. Sborník přednášek. AGRITEC, Šumperk, 4.-6. listopadu 2002, pp. 75-84.
 9. Lebeda A., Doležalová I., Dziechciarková M., Doležal K., Frček J. (2003): Morphological variability and isozyme polymorphisms in maca and yacon. Czech J. Genet. Plant Breed., 39 (1): 1-8.
 10. Lebeda A., Doležalová I., Valentová K., Dziechciarková M., Greplová M., Opatová H., Ulrichová J.  (2003): Biologická a chemická variabilita maky a jakonu (Biological and chemical variability of maca and yacon). Chemické Listy 97, 548 -556.
 11. Skálová D., Dziechciarková M., Lebeda A., Navrátilová B., Křístková E. (2005): The utilization of embryo culture in the interspecific hybridization between Cucumis anguria and Cucumis zeyheri. XVIIth International Botanical Conference, Austria Center Vienna, 17 – 23 July 2005. (in press)
 12. Bouchal J., Turashvili G., Baumforth K., Wei W., Dziechciarková M., Kolář Z.: Microarray analysis of gene expression in microdissected mammary normal and tumor cells. Abstrakt A2; Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2006, 150 (Suplement 1): 33-34.
 13. Turashvili G., Bouchal J., Baumforth K., Wei W., Dziechciarková M., Kolář Z.: Gene expression profiles in microdissected cells of invasive lobular and ductal brest carcinomas. Abstrakt A33; Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2006, 150 (Suplement 1): 33-34.
 14. Berkovcová J., Hajduch M., Dziechciarková M., Trojanec R., Janošt´áková A., Wiecek S., Grygárková I., Kolek V., Vorlíček J.: Predikce účinnosti tyrozinových inhibitorů Egfr1 v léčbě nemalobuněčných plícních karcinomů. Klinická onkologie, 2006, vol. 19, no. 3, s. 171-176.
 15. Gulisa Turashvili, Jan Bouchal, Karl Baumforth, Wenbin Wei, Marta Dziechciarkova, Jiri Ehrmann, Jiri Klein, Eduard Fridman, Jozef Skarda, Josef Srovnal, Marian Hajduch, Paul Murray and Zdenek Kolar.: Novel markers for differentiation of lobular and ductal invasive breast carcinomas by laser microdissection and microarray analysis. BMC Cancer 2007, 7:55 (27 Mar 2007).
 16. Skálová D., Dziechciarková M., Lebeda A., Křístková E., Navrátil M.: Interspecific hybridization of Cucumis anguria and C. zeyheri via embryo-rescue. Biologia plantarium, 2008: 52 (4):775-778. IF 1,259
 

 

oponenti intranet