MTT test

Samotnému testu předchází izolace nádorových buněk z dodaného materiálu a to obvykle mechanickou anebo enzymatickou fragmentací a purifikací primárních nádorových buněk technikou centrifugace v hustotním gradientu. Buňky se poté inkubují v 96-ti jamkových panelech s různými cytostatiky (každé cytostatikum má svou koncentrační řadu). Inkubace probíhá 3 dny při 37°C a v atmosféře CO2. Přežití nádorových buněk se vyhodnocuje na základě spektrofotometrie. Tato metoda je založena na redukci žlutého solubilního 3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5-difenyl tetrazolium bromidu (MTT) na nerozpustný formazan (modré krystaly hvězdicovitého tvaru). Reakce probíhá na mitochondriální membráně živých buněk. Formazan se rozpustí přidáním silného detergentu a zabarvení se vyhodnocuje spektrofotometricky při vlnové délce 540 nm. Hodnota absorbance roztoku odpovídá množství živých buněk (čím tmavší barva a tedy vyšší absorbance, tím vyšší procento živých buněk). Princip konverze byl popsán v roce 1954 Blackem a Speerem a metoda byla zavedena do laboratorní praxe Mosmanem v roce 1983 (tzv. kolorimetrický test stanovení životnosti buněk).

     

 

 

oponenti intranet