Seznam stávajících a ukončených diplomových prací v LEM

Bc.  Michaela Gilíková: Sledování prognostického významu vybraných miRNA u leiomyomů
Školitel: Mgr. Marta Khoylou, Ph.D.
Status: Probíhá (2013)

Bc. Zuzana Macečková: Molekulární patologie Diamond Blackfanovy anemie
Školitel: Mgr. Petr Vojta
Status: Probíhá

Bc. Barbora Pastorková: Identifikace molekulárních cílů protirakovinných léčiv imunoainitní purifikací
Školitel: MUDr. Petr Džubák, Ph.D.
Status: Probíhá

Bc. Jakub Přichystal: Identifikace a kvantifikace tumor-specifických mutovaných proteinů pomocí hmotnostní spektrometrie
Školitel: MUDr. Petr Džubák, Ph.D.
Status: Probíhá

Bc. Eliška Růžičková: Hodnocení biologické aktivity demetylačních léčiv
Školitel: MUDr. Petr Džubák, Ph.D.
Status: Probíhá

Bc. Hanuš Slavík: Vliv analgezie na přítomnost cirkulujících nádorových buněk u pacientů s kolorekálním karcinomem
Školitel: MUDr. Josef Srovnal, PhD
Status: Probíhá (2012 – 2014)

Bc. Monika Vahalíková: Nové markery pro detekci minimální reziduální choroby u karcinomu plic
Školitel: Mgr. Andrea Benedíková
Status: Probíhá


Bc. Zuzana Crlíková: Význam molekulárně cytogenetických změn u nemalobuněčného karcinomu plic
Školitel: RNDr. Radek Trojanec, Ph.D.
Status: Dokončeno (2013)

Bc. Veronika Slabá: Detailní studium mitochondriálních funkcí u nádorových buněk po působení triterpenů s cytotoxickou aktivitou
Školitel: MUDr. Petr Džubák, Ph.D.
Status: Dokončeno (2013)

Bc. Jana Václavková: Proteomický profil klinicky používaných rostlinných alkaloidů
Školitel: MUDr. Petr Džubák, Ph.D., konzultant: Mgr. Tomáš Oždian
Status: Dokončeno (2013)

Bc. Jana Jančovičová: Profilování genové exprese u pacientů s karcinomem jícnu
Školitel: MUDr. Josef Srovnal, Ph.D.
Status: Dokončeno (2012)

Bc. Hana Ondryášová: HPV infekce a význam epigenetických modulátorů ve vývoji karcinomu cervixu
Školitel: Mgr. Vladimíra Koudeláková
Status: Dokončeno (2012)

Bc. Eva Mikulíková: Cytogenetické markery u glioblastomu a jejich význam pro diagnosticko-léčebnou rozvahu
Školitel: RNDr. Radek Trojanec, Ph.D.
Status: Dokončeno (2011)

Bc. Hana Nosková: Genotypizace genu EGFR u pacientů s karcinomem plic
Školitel: Doc. Mgr. Jiří Drábek, Ph.D.
Status: Dokončeno (2011)

Bc. Klára Pížová: Optimalizace rychlé molekulárně genetické metody k detekci mutací v nádorové populaci buněk
Školitel: Doc. Mgr. Jiří Drábek, Ph.D.
Status: Dokončeno (2010)

Bc. Jiří Řehulka: Expresní profilování protinádorových léčiv
Školitel: MUDr. Petr Džubák, Ph.D.
Status: Dokončeno (2010)

Bc. Lucie Resutíková: Nové markery pro detekci minimální reziudální choroby u pacientů s karcinomem pankreatu.
Školitel: MUDr. Josef Srovnal, Ph.D.
Status: Dokončeno (2010)

Bc. Alžběta Kameníčková: Identifikace cílů u potenciálních protinádorových derivátů indukujících změny v buněčném cyklu.
Školitel: MUDr. Petr Džubák, Ph.D.
Status: Dokončeno (2010)

Bc. Vladimíra Palková: Cytogenetické změny u karcinomu prsu.
Školitel: RNDr. Radek Trojanec, PhD.
Status: Dokončeno (2008)
První cena rektora UP v Olomouci za nejlepší vědeckou práci

Bc. Veronika Polášková: Analýza účinků inhibitorů cyklin dependetních kináz odvozených od olomoucinu v kombinaci s klasickými protinádorovými léčivy.
Školitel: MUDr. Marián Hajdúch, PhD.
Status: Dokončeno (2004)

Bc. Martina Paprskářová: Radiosenzitizační účinky inhibitorů cyklin-dependetních kináz odvozených od olomoucinu.
Školitel: MUDr. Marián Hajdúch, PhD.
Status: Dokončeno (2004)


Seznam stávajících a ukončených bakalářských prací v LEM

David Míšek, Bioorganická chemie, PřF UPOL
Téma: Exprese matrix metaloproteináz u tubulárních adenomů ve srovnání s expresí u kolorektálních karcinomů
Školitel: Mgr. Marta Khoylou, Ph.D.
Status: Probíhá

Barbora Jenčíková, Molekulární a buněčná biologie, PřF UPOL
Téma: Prognostický a prediktivní význam matrix metaloproteináz u pacientů s kolorektálním karcinomem
Školitel: Mgr. Marta Khoylou, Ph.D.
Status: Probíhá

Marek Pěntoň, Molekulární a buněčná biologie, PřF UPOL
Téma: Genové terapie hemato-onkologických onemocnění
Školitel: Mgr. Petr Vojta
Status: Probíhá

2013/2014
Lucie Kotková, Experimentální biologie, PřF UPOL
Téma: Molekulárně-genetické změny u gliálních nádorů
Školitel: RNDr.Radek Trojanec, Ph.D.
Status: Probíhá

2013/2014
Hana Adámková, Management v chemii, PřF UPOL
Téma: Vliv fyzikálně-chemických parametrů na biodistribuci 18F-fluordeoxyglukózy (FDG) u myší pomocí  mikroPET/CT systému
Školitel: Mgr. Zbyněk Nový
Status: Probíhá

2011/2013
Zuzana Bačová, Molekulární a buněčná biologie, PřF UPOL
Téma: Profilování genové exprese u hematologických malignit
Školitel: MUDr. Josef Srovnal, Ph.D.
Status: Probíhá

Lucie Broskevičová, Molekulární a buněčná biologie, PřF UPOL
Téma: Využití hmotnostní spektrometrie pro identifikaci a kvantifikaci proteinových biomarkerů
Školitel: Mgr. Dušan Holub
Status: Probíhá

Gabriela Gabčová, Molekulární a buněčná biologie, PřF UPOL
Téma: Design pokusů pro získání značky CE u molekulárně genetické typizační soupravy pro mutaci V600E genu BRAF
Školitel: Doc. Mgr. Jiří Drábek, Ph.D.
Status: Probíhá

Eva Hrušková, Molekulární biologie, PřF UPOL
Téma: Role metaloproteinázy v procesu nádorové progrese u pacientů s kolorektálním karcinomem
Školitel: Mgr. Marta Khoylou, Ph.D.
Status: Probíhá (2013)

2013/2014
Kristýna Jedličková, Experimentální biologie, PřF UPOL
Téma: Lentivirové reportéry jako nástroj pro in-vitro screening potenciálních protinádorových léčiv
Školitel: Mgr. Ivo Frydrych, Ph.D.
Status: Probíhá

Nikola Kročilová, Molekulární a buněčná biologie
Téma: Minimální reziduální choroba u karcinomu prsu
Školitel: Mgr. Andrea Benedíková
Status: probíhá

Michaela Kučerková, Experimentální biologie, PřF UPOL
Téma: Využití zobrazovacích metod pro malá laboratorní zvířata pro studium látek značených radionuklidy
Školitel: PharmDr. Miloš Petřík, Ph.D.
Status: Probíhá

2010/2012
Anna Machálková
Téma: Geny translokované u onkologických onemocnění.
Školitel: Mgr. Vladimíra Koudeláková
Status: Probíhá

2011/2013
Jakub Ondrouch, Bioorganická chemie, PřF UPOL
Téma: Profilování genové exprese u tumorů zažívacího traktu
Školitel: MUDr. Josef Srovnal, Ph.D.
Status: Probíhá

Vendula Svobodová, Molekulární a buněčná biologie, PřF UPOL
Téma: Hereditární nádorové syndromy
Školitel: Doc. Mgr. Jiří Drábek, Ph.D.
Status: Probíhá

2012/2014
Eva Tinková, Biorganická chemie, PřF UPOL
Téma: MiRNA profilování Barretova jícnu
Školitel: MUDr. Josef Srovnal, PhD
Status: Probíhá
 
Kateřina Trněná, Bioorganická chemie, PřF UPOL
Téma: Role metaloproteinázy v procesu metastazování u pacientů s kolorektálním karcinomem
Školitel: Mgr. Marta Khoylou, Ph.D.
Status: Probíhá (2013)

Adéla Vlčková, Bioorganická chemie
Téma: Studium Ga-68 značených látek s využitím zobrazovacích metod pro malá laboratorní zvířata
Školitel: PharmDr. Miloš Petřík, Ph.D.
Status: Probíhá


Rašková Vendula
Téma: Proteomický profil methylprednisolonem léčené leukemické buněčné linie a porovnání proteinových změn se známým účinkem léčiva
Školitel. Mgr. Tomáš Oždian
Status: Dokončeno (2013)

Anna Machálková
Téma: Genetické změny u nemalobuněčného karcinomu plic
Školitel: Mgr. Vladimíra Koudeláková
Status: Dokončeno (2012)

Markéta Stonová
Téma: Využití analýzy buněčného cyklu a ploidie metodou průtokové cytometrie v klinické diagnostice a vývoji protinádorových léčiv
Školitel: Mgr. Petr Konečný
Status: Dokončeno (2012)

Monika Vahalíková, Molekulární a buněčná biologie, PřF UPOL
Téma: Minimální reziduální choroba u karcinomu plic
Školitel: Mgr. Andrea Benedíková
Status: Dokončeno (2012)

Martin Mozolík, Bioorganická chemie, PřF UPOL
Téma: Příprava a validace buněčných systémů pro testování účinků protinádorových léčiv
Školitel: Mgr. Ivo Frydrych, Ph.D.
Status: Dokončeno (2011)

Veronika Slabá, Bioorganická chemie, PřF UPOL
Téma: Studium účinku protinádorových léčiv na izolovaných mitochondriích
Školitel: MUDr. Petr Džubák, Ph.D.
Status: Dokončeno (2011)

Hana Vágnerová, Bioorganická chemie, PřF UPOL
Téma: Studium účinku protinádorových léčiv na mitochondriích v buněčných systémech
Školitel: MUDr. Petr Džubák, Ph.D.
Status: Dokončeno (2011)

Michaela Gilíková, Bioorganická chemie, PřF UPOL
Téma: Využití imunohistochemie v onkologii nádoru
Školitel: Mgr. Marta Dziechciarková, Ph.D.
Status: Dokončeno (2010)

Hana Ondryášová, Biochemie PřF UPOL
Téma: Polyzomie chromozómu 17 u karcinomu prsu a její význam pro diagnosticko-léčebnou rozvahu.
Školitel: Mgr. Vladimíra Palková
Status: Dokončeno (2010)

Jana Potočková, MBB PřF UPOL
Téma: Chinolony a studium jejich biologických (cytotoxických) účinků
Školitel: MUDr. Petr Džubák, Ph.D.
Status: Dokončeno (2010)

Veronika Lišková, MBB PřF UPOL
Téma: Mikrosatelitní nestabilita u kolorektálního karcinomu
Školitel: Josef Srovnal
Status: Dokončeno (2009)

Eva Mikulíková
Téma: Cytogenetické změny u nádorů CNS
Školitel: RNDr. Radek Trojanec, PhD.
Status: Dokončeno (2009)

Alžběta Kameníčková, Biochemie PřF UPOL
Téma: Screening potenciálních protinádorových derivátů indukujících změny v buněčném cyklu.
Školitel: Petr Džubák
Status: Dokončeno (2008)

Lucie Resutíková, Biochemie PřF UPOL
Téma: Telomeráza u solidních nádorů
Školitel: Josef Srovnal
Status: Dokončeno (2008)

Vladimíra Palková, Biochemie PřF UPOL
Téma: Patologie chromozomu 17 u karcinomu prsu.
Ocenění: První místo v soutěži děkana Přírodovědecké fakulty UP za nejlepší studentskou práci v oboru přírodních věd ve školním roce 2005-2006, obor chemie.
Školitel: RNDr. Radek Trojanec, PhD.
Status: Dokončeno (2006)

Martina Paprskářová: Radiosenzitizační účinky inhibitorů cyklin-dependetních kináz odvozených od olomoucinu.
Školitel: MUDr. Marián Hajdúch, PhD.
Status: Dokončeno (2005)

Veronika Polášková: Analýza účinků inhibitorů cyklin dependetních kináz odvozených od olomoucinu v kombinaci s klasickými protinádorovými léčivy.
Školitel: MUDr. Marián Hajdúch, PhD.
Status: Dokončeno (2005)

Kateřina Václavíková: Cytogenetické změny a jejich význam v onkologii solidních nádorů.
Školitel: RNDr. Radek Trojanec, PhD.
Status: Dokončeno (2005)

Seznam stávajících a ukončených studentů SVOČ v LEM


Screening nových protinádorových léčiv
Vlastimil Novák
Školitel: MUDr. Petr Džubák, Ph.D.
Status: Dokončeno (2009)

Mnohočetná léková rezistence
Ondřej Jor
Školitel: MUDr. Petr Džubák, Ph.D.
Status: Dokončeno (2009)

Reziduálna choroba u karcinomu prsníka
Lenka Patkaňová, Denisa Schlenkerová, LF UPOL
Školitel: Josef Srovnal
Status: Dokončeno (2007)

Mikrosatelitní nestabilita u pacientů s kolorektálním karcinomem
Jan Přeček, LF UPOL,
Školitel: Josef Srovnal
Status: Dokončeno (2008)

 

 

oponenti intranet