Translační výzkum v molekulární medicíně

Chromozomální a genetická analýza nádorových buněk se stává důležitým faktorem pro prognózu a individualizaci léčby nemocného. Ačkoliv solidní nádory zahrnují v současnosti 90 % všech malignit, znalosti o jejich cytogenetice jsou ve srovnání s hematologickými malignitami minimální. I z těchto důvodů se zaměřujeme na studium genetických alterací v solidních nádorech. Na našich pracovištích se již dnes rutinně z provádí následující vyšetření (v závorce jsou uvedeny používané metodiky: IHC/ICC-imunohisto/cytochemie, WB - Western blot, SB - Southern blot, FACS - průtoková cytometrie, FISH - fluorescenční in situ hybridizace, ELISA - enzymová imunoanalýza, TUNEL - značení apoptotických buněk terminální nukleotidtransferázou):

· DNA syntéza (BrdU inkorporace, 3H-thymidin inkorporace)

· PCNA (WB, ICC, IHC)

· Ki67 (ICC, IHC)

· cykliny (WB, FACS, ICC, IHC)

· ploidita nádorových buněk (FACS)

· analýza buněčného cyklu (FACS, WB, ICC, IHC)

· funkce p53 - kumulace proteinu (WB, ICC, IHC)

· změny v TP53 lokusu - delece, amplifikace (FISH)

· RB (WB, ICC, IHC, FISH)

· c-myc (SB, WB, ICC, IHC, FISH)

· n-myc (WB, ICC, IHC)

· Her2/neu (WB, ICC, IHC, FISH)

· vaskularizace tumoru (morfologie, CD6l)

· procento apoptotických buněk (morfologie, TUNEL.DNA-ladder)

· aktivita telomerázy (PCR)

· stanovení délky telomer (SB)

· exprese a aktivita proteinů buněčného cyklu: CDK l-7, cyklinů A,D,E,B,H, přirozených inhibitorů CDK: p21, p27, p57, p15, p16 (FACS, WB, ICC, IHC, ELISA, substrát fosforylační testy)

· aktivita matrix-metaloproteináz (ICC, IHC, ELISA, enzymové testy)

Sledované parametry jsou korelovány s klinickým průběhem onemocnění a terapeutickou odpovědí nemocných. U části pacientů je/bude dle výsledku in vitro vyšetření individualizována léčba, například:

· Pacientky s pokročilým nádorem prsu a amplifikací Her2/neu jsou zařazeny do studie s aplikací Herceptinu - humanizované monoklonální protilátky proti produktu tohoto genu.

· Pacienti s amplifikací n-myc u neuroblastomu jsou léčeni vysokodávkovanou chemoterapií s transplantací kostní dřeně.

· Kojenci s neuroblastomem IVS (spontánně regredující) bez telomerázové aktivity nejsou léčeni chemoterapií a čeká se na spontánní regresi tumoru.

· Pacienti s Barretovým jícnem (prekanceróza karcinomu jícnu) s průkaznou kumulací p53 jsou indikováni k extirpaci a náhradě jícnu, zbylí nemocní jsou tohoto mutilujícího výkonu ušetřeni.

· Nemocné s nádorem prsu a amplifikací cyklinu Dl jsou plánovány do klinické studie s aplikací syntetických inhibitorů CDK.

· Nemocní s nádory z vazoaktivní tkáně a/nebo mohutnou vaskularizací tumoru jsou indikováni k léčbě interferonem alfa nebo thalidomidem (inhibitory angiogeneze).

· Nemocní, jejichž nádorové buňky mají zkrácené telomery a současně exprimují telomerázovou aktivitu jsou plánováni do studie s inhibitory telomeráz.        1. Mnohočetná léková rezistence
        2. Regulace buněčného cyklu
        3. Cytogenetika solidních nádorů
        4. Prediktivní faktory v klinické onkologii


 

 

oponenti intranet