Postgraduální studium

LEM je školícím pracovištěm pro postgraduální studium v oblasti biomedicínských oborů, zejména onkologie, pediatrie a molekulární medicíny. Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. Studium v doktorském studijním programu probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, kterými se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul DOKTOR (ve zkratce Ph.D., uváděné za jménem).

Témata řešená na školicím pracovišti:

  • Vývoj, testování a analýza mechanismu účinku nových protinádorových léčiv
  • Mechanismy regulace buněčného cyklu u nádorových buněk
  • Molekulární, buněčné a klinické aspekty rezistence nádorových buněk na cytostatika
  • Molekulární, buněčné, cytogenetické a klinické prognostické i prediktivní znaky solidních nádorů

Upozornění:
Uchazeč o studium si vybírá z vypsaných témat a kromě zvoleného studijního oboru uvádí v přihlášce i zvolené téma disertační práce a to vždy po dohodě s vedoucím pracoviště, případně školitelem. Přihlášku ke studiu a aktuální informace o PGS najdete na stránkách LF UP (www.upol.cz).

Témata pro akademický rok 2013/2014

Forma zkoušky: Ústní

Obsah přijímací zkoušky:

VŠ - lékaři: základní znalosti obecné pediatrie s důrazem na dětskou onkologii, hematologii a autoimunitní onemocnění dětského věku; základní znalosti lékařské genetiky a molekulární biologie

VŠ - nelékaři: základní znalosti molekulární a buněčné biologie, základy laboratorní medicíny, základy dědičnosti s ohledem na potřeby lékařské genetiky

Kriteria hodnocení:

Výsledek ústní zkoušky, předpoklady uchazeče k vědecké práci, dosavadní zkušenosti uchazeče s vědeckou a odbornou prací (diplomová práce, odborné přednášky a publikace, SVOČ aj.), jazykové znalosti, připravenost pracovat 60 hodin týdně, přirozená inteligence, jasná představa o svém přínosu našemu pracovišti, schopnost pracovat termínově a samostatně. 

Seznam ukončených a stávajících studentů postgraduálního studia v LEM


 

 

oponenti intranet